การปรับปรุงตลาดเทศบาล

ตลาดสดเทศบาลอาจสามารถ เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคที่สำคัญ สำหรับประชาชนชาวอำเภออาจสามารถ และ พื้นที่ใกล้เคียง เป็นตลาดมีจำนวนแผงค้า 260 แผง ปัจจุบันมีปัญหาทั้งด้านโครงสร้างที่ทรุดโทรม ไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ ระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่ได้มาตรฐาน ห้องน้ำ จุดจอดรถ และ การจัดระเบียบแผงค้า ดังนั้นเทศบาลตำบลอาจสามารถตั้งใจจะปรับปรุงตลาดเทศบาลอาจสามารถให้มีความเป็นระเบียบ ขายสินค้าที่สะอาด ปลอดภัยต่อการบริโภค อุปโภค มีความสะอาดน่าเดิน และ มีระบบจัดการของเสียจากตลาดที่เป็นรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการปรับปรุงตลาดเทศบาลอาจสามารถ จึงเป็นนโยบายหนึ่งของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอาจสามารถตั้งใจพัฒนาเพื่อเศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชนอาจสามารถ

  

Cresta Social Messenger