ข้อมูลสถิติของเทศบาล

ข้อมูลสถิติของเทศบาล

งบประมาณ

งบประมาณรวมปี 2563 – 2566

งบรายจ่ายปี 2566

สถิติผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

สถิติรับเรื่องร้องเรียน

คุณภาพน้ำประปาที่โรงผลิต

คุณภาพน้ำประปาที่ครัวเรือน

Cresta Social Messenger