ข้อมูลสถิติของเทศบาล

ข้อมูลสถิติของเทศบาล

งบประมาณ

งบประมาณรวมปี 2563 – 2565

งบรายรับปี 2563

งบรายจ่ายปี 2565

สถิติผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

สถิติรับเรื่องร้องเรียน

คุณภาพน้ำประปาที่โรงผลิต

คุณภาพน้ำประปาที่ครัวเรือน

Cresta Social Messenger