คณะบริหารเทศบาลตำบลอาจสามารถ

คณะบริหารเทศบาลตำบลอาจสามารถ

นายเทพพร จำปานวน

นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ
โทร.0813552411

 

นายณัฐพงษ์ ธรรมราษฎร์

รองนายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ
โทร.0875962112

นายพูลทรัพย์ มานะดี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ
โทร.0819643177

นายกฤช ภูศรี

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ
โทร.0932828291

Cresta Social Messenger