มิเตอร์น้ำ IoT

สถานะโครงการ

 17 มิถุนายน 2565   

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการระบบควบคุมคุณภาพน้ำประปาดื่มได้อัจฉริยะ

3 สิงหาคม 2565   

ประกาศเทศบาลตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการระบบควบคุมคุณภาพน้ำประปาดื่มได้อัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างขอบเขตของงาน TOR

25 สิงหาคม 2565    

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการระบบควบคุมคุณภาพน้ำประปาดื่มได้อัจฉริยะ

       9 กันยายน 2565

      • ลงนามสัญญากับผู้รับจ้าง บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด

ภาพความคืบหน้าโครงการ

14 พ.ย. 65 ติดตั้งมาตรวัดแรงดันอัจฉริยะที่แพสูบน้ำดิบแม่น้ำชี


20 พ.ย. 65 ติดตั้งมาตรวัดแรงดันอัจฉริยะที่ปลายท่อประปาจุดต่างๆ


20 พ.ย. 65 ติดตั้งเสารับสัญญาณ LoRa IoT ที่โรงเรียนเมืองอาจสามารถ


ติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรอาจสามารถ

 

ความเป็นมาของโครงการ

เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ โดย  เฉพาะเทคโนโลยีเซนเซอร์ IoT สำหรับการตรวจวัดคุณภาพน้ำ และมาตรวัดน้ำอัจฉริยะ (Smart meter) เป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้เทศบาลยกระดับบริการน้ำประปาได้ทั้งกระบวนการ โดยเทคโนโลยีจะช่วยให้มีการตรวจสอบปริมาณการผลิตน้ำ การควบคุมคุณภาพน้ำได้อย่างทันท่วงที (real time) ลดการสูญเสียน้ำจากระบบการจัดส่ง ช่วยอำนวยความสะดวกในการชำระค่าน้ำของประชาชนได้ และยังช่วยในการรายงานคุณภาพน้ำให้กับทุกคนทราบได้อย่างทันท่วงที

การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อยกระดับบริการสาธารณูปโภคของรัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนี้ สอดคล้องกับ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 – 2580 ในการพัฒนาบริการอัจฉริยะเพื่อยกระดับสู่บริการดิจิทัล ทั้งกระบวนการตั้งแต่การผลิต การจัดส่ง การควบคุมคุณภาพ การเก็บเงินและการวิเคราะห์รายงานผล ให้ประชาชนในเทศบาลตำบลอาจสามารถเข้าถึงน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคได้จริง เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและอาชีพ เทคโนโลยีนี้ยังสอดคล้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

เทศบาลตำบลอาจสามารถ กำลังดำเนินโครงการ “ระบบควบคุมคุณภาพน้ำประปาดื่มได้อัจฉริยะ” โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในผลิตนำ้ประปาเพื่อประชาชนตำบลอาจสามารถ โดยจะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์อัจฉริยะวัดคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ที่โรงผลิต และ มาตรวัดน้ำอัจฉริยะ (Smart meter) ที่ครัวเรีอนผู้ใช้น้ำ ตามรายละเอียดเอกสารนำเสนอโครงการที่แนบมา

Cresta Social Messenger