สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายวันชัย สารคาญ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ เขต 1

นายปรีชา ทนงยิ่ง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ เขต 1

นายมาโนช สวัสดิ์พาณิชย์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ เขต 1

นายสุนทร ใจกว้าง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ เขต 1

นางเพ็ญศรี สีหัวโทน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ เขต 1

นายเฉลียด กล่าวรัมย์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ เขต 1

นายอำคา อินทะแพทย์

ประธานสภาเทศบาล

นางวรัทยา จินดา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ เขต 2

ร.ต.อ. สุนทร สีสมัย

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ เขต 2

นางบังอร ราชกิจ

รองประธานสภาเทศบาล

นายวิจารย์ สุระมณี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ เขต 2

นายทองใส วิจารจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ เขต 2

Cresta Social Messenger