หน่วยงาน และ ข้าราชการ

หน่วยงาน และ ข้าราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

นายจิระศักดิ์ จันทรวิภาค

ปลัดเทศบาลตำบลอาจสามารถ
โทร.0813807003

นางณัฐมน ภูมิมาศ

รองปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลอาจสามารถ
โทร.0819741779

นางพิศมัย ชัฏพลชัย

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางจิรัฏฐิกา ฉแก้วมงคลทิพย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสุนีรัตน์ เศษลือ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวภัควิภา หงษ์คำมี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางศิริกุล เมาะราษี

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เเละงบประมาณ

ว่าง

ผู้อำนวยการกองประปา

สำนักปลัดเทศบาล

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล   และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ ของกอง  หรือส่วนราชการใด  ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล

พนักงานและตำแหน่ง

นางพิศมัย ชัฏพลชัย

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวมะลิวัลย์ พันทองคำ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

พ.จ.อ.สุวิจักขณ์ บูรณะพล

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวรุ่งนภา ภูงาแก้ว

นักทรัพยากรบุคคล

นางพรยุภา ผิวพรรณงาม

นักจัดการงานทั่วไป

นายปรีชา พรรณงาม

พนักงานขับรถ

กองคลัง

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย – การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสาร ทางการเงิน   การตรวจสอบใบสำคัญ   ฎีกา   งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จ  บำนาญ เงินอื่น ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชี ทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน   ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานและตำแหน่ง

นางจิรัฏฐิกา ฉแก้วมงคลทิพย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวนิตยา ประสารสัตย์

นักวิชาการการเงินเเละบัญชี

นางปริศนา วรวงค์

เจ้าพนักงานพัสดุ

ไพศาล คชภูธร

เจ้าพนักงานพัสดุ

ว่าง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางวิตาพร ขันโมลี

เจ้าพนักงานธุรการ

กองช่าง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การ จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ     งานออกแบบและเขียนแบบ    การตรวจสอบ      การก่อสร้าง  งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  การควบคุมการ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานแผนด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการ ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุม  การปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับ แผนงาน ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานและตำแหน่ง

ว่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายทรงฤทธิ์ เอกวุธ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ว่าง

วิศวกรไฟฟ้า

นายสมชาย สุนทรา

พนักงานขับรถ

นางพรรณผกา พรหมโลก

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ว่าง

พนักงานไฟฟ้า

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  กองป้องกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ

พนักงานและตำแหน่ง

นางสุนีรัตน์ เศษลือ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

นางอุภัสษร มนต์ไธสง

นักวิชาการสาธารณสุข

นางวาสนา สุดคล้าย

พนักงานคอมพิวเตอร์

กองการศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนา การศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่นการจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาล ศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา  โดยให้มีงานธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่  งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน   งานศึกษานิเทศก์  งานกิจการนักเรียน  งานศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งาน กิจการศาสนา   ส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬา และนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและ การศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ ได้รับมอบหมาย

พนักงานและตำแหน่ง

นางสาวภัควิภา หงษืคำมี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางกนกพร เอกวุธ

นักวิชาการศึกษา

นางวิมลลักษณ์ เศวตกุญชร

นักสันทนาการ

นางขัติยาภรณ์ โจมเสนาะ

ครูผู้ดูเเลเด็ก

กองประปา

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการประปา  เช่น  ดำเนินการผลิตและจำหน่าย  น้ำประปา  การจัดน้ำสะอาดบริการประชาชน  บริการผู้ใช้น้ำของการประปา  เตรียมน้ำสำรองไว้เพื่อการดับเพลิง  การติดตั้งประปา ตรวจแก้ไข  ปรับซ่อมมาตรวัดน้ำที่คลาดเคลื่อนหรือชำรุด  ทำการตรวจสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำ สำรวจ และจัดทำแผนผังต่อท่อ  ดำเนินการต่อท่อ ซ่อมท่อ แก้ไข ซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้น้ำาประปา จดเลขมาตรวัดน้ำ และคำนวณปริมาณน้ำจากมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ บำรุงรักษาแหล่งน้ำดิบ และท่อ หรือรางส่งน้ำดิบปิด เปิดประตูน้ำ กับดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

พนักงานและตำแหน่ง

ว่าง

ผู้อำนวยการกองประปา

นางสาวศรัญญา พารา

นักจัดการงานทั่วไป

นายสุนิต พันทองคำ

พนักงานขับรถยนต์

กองยุทธศาสตร์เเละงบประมาณ

 

พนักงานและตำแหน่ง

นางศิริกุล เมาะราษี

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เเละงบประมาณ

นางพนิจดา สาระภักดี

นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน

นายกิต สมัครวงศ์

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายสว่าง ไชยเเสงบุญ

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

Cresta Social Messenger