📍 เทศบาลตำบลอาจสามารถ 🏛
นำโดยนายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรี
นายณัฐพงษ์ ธรรมราษฏร์ รองนายกเทศมนตรี
นายกฤช ภูศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายพลูทรัพย์ มานะดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ได้มีการจัดประชุม คณะทำงานพิจารณายกร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลอาจสามารถ
” เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้้ำเสียในอาคาร “
📢 วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 📆
มีผู้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และเขต 2
พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
Cresta Social Messenger