จดหมายข่าว  

                                     เทศบาลตำบลอาจสามารถ   
                               อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด
                                            การชำระภาษี   

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

                 เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรียนกับที่ดิน  ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนนั้น ๆและสิ่งปลูกสร้างนั้น

โรงเรือน  หมายถึง  บ้าน  ตึกแถว  ร้านค้า  สำนักงาน  ธนาคารโรงภาพยนตร์ โรงเรียน โรงพยาบาล  สนามมวย  อพาร์เมนต์  คลังสินค้า ฯลฯ

สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ  หมายถึง  ท่าเรือ  สะพาน  ถังเก็บน้ำมัน  อ่างเก็บน้ำ  คานเรือ  ซึ่งมีลักษณะการก่อสร้างติดกับที่ดินเป็นการถาวร

ที่ดิน  ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ  หมายถึง ที่ดินซึ่งปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆและบริเวณต่อเนื่องกัน  ซึ่งตามปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือน

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี  หมายถึง  ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน

ขั้นตอนการเสียภาษี

การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี  ผู้รับประเมิน(เจ้าของทรัพย์สิน)จะต้องยื่นแบบ(ภ.ร.ด.2) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอาจสามารถ  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  เมื่อผู้ประเมินได้รับแจ้งประเมินค่าภาษี(แบบภ.ร.ด.8)จะต้องชำระค่าภาษีภายใน  30  วัน  นับแต่จากวันที่ได้รับแจ้งค่าภาษี

การยื่นอุทธรณ์ 

เมื่อผู้รับประเมินได้รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษีแล้ว ไม่พอใจในการประเมินค่าภาษี  ให้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินค่าภาษีใหม่ภายใน 15  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  การประเมิน(ภ.ร.ด.8)
อัตราค่าภาษี”โรงเรือนและที่ดิน     ผู้รับประเมินจะต้องเสียภาษี  ในอัตราร้อยละ  12.5  ของค่ารายปี(ค่าเช่า)

การไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา

-กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีภายในกำหนดต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 200  บาท

-กรณีผู้รับการประเมินไม่ชำระค่าภาษีภายใน 30 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งประเมินค่าภาษีจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกดังนี้

-ถ้าค้างชำระไม่เกินนับแต่วันพ้นกำหนด 1 เดือน  ชำระจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษี

-ถ้าค้างชำระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือนจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษี

-ถ้าค้างชำระเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือนจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษี

-ถ้าค้างชำระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือนจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี

Cresta Social Messenger