ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสามารถบุรี บ้านสั้น หมู่ที่ 1 – บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13

Cresta Social Messenger