ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานวิชาการ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

Cresta Social Messenger