ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานทั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

Cresta Social Messenger