ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานทั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Cresta Social Messenger