เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลอาจสามารถ จัดโครงการเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ เวลา 10.00 น. นำโดย นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นายพูลทรัพย์ มานะดี รองนายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นายประจงศักดิ์ ภาสว่าง ที่ปรึกษานายกเทศตำบลอาจสามารถ นายจิระศักดิ์ จันทรวิภาค ปลัดเทศบาลตำบลอาจสามารถ / หัวหน้าสำนักปลัด / ผอ.กองการศึกษา / ผอ.กองคลัง / ผอ.กองสาธารณสุข / ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอาจสามารถ ทุกท่าน

Cresta Social Messenger