วันที่ 4 มกราคม 2567 นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ ได้เข้าร่วม “ การสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ” ครั้งที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

Cresta Social Messenger