วันที่ 19-20 มกราคม 2567 นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรี เข้าเรียนหลักสูตร (กฎหมายท้องถิ่น) ณ สถาบันพระปกเกล้า สัปดาห์ครั้งที่ 6

Cresta Social Messenger