วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลอาจสามารถ นำโดย นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นาย จิระศักดิ์ จันทรวิภาค ปลัดเทศบาลตำบลอาสามารถ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลอาจสามารถ เรื่อง การพิจารณาให้เอกชนเช่าที่ดินเทศบาล เพื่อก่อสร้างคลินิกฟอกไต

Cresta Social Messenger