วันที่ 2 ก.ค. 2567 เทศบาลตำบลอาจสามารถได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอาจสามารถ

Cresta Social Messenger