วันที่ 27 มิ.ย. 2567 นายกเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอาจสามารถ ครั้งที่ 4/2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ส่งเสริมสุขภาพ กาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของผู้สูงอายุ 2.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มผู้สูงอายุ

Cresta Social Messenger