มอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบวาตภัย

Cresta Social Messenger