ร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เทศบาลตำบลอาจสามารถ ที่มีผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใ (ITA) ระดับ AA

นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ
นายกฤช ภูศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เทศบาลตำบอาจสามารถ ที่มีผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้คะแนน 96.74 คะแนน ระดับการประเมิน AA ลำดับที่ 5 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
Cresta Social Messenger