เทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้รับมอบรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2564 ผลการประเมินระดับ AA

ใบประกาศนียบัตรผลการประเมิน ITA

เทศบาลตำบลอาจสามารถ  อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้รับมอบรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     หน่วยงานที่มีผลคะแนนในระดับ   AA

Cresta Social Messenger