ผลการตรวจน้ำประปาของเทศบาลตำบลอาจสามารถ ผ่านมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้

เทศบาลตำบลอาจสามารถได้ส่งตัวอย่างน้ำประปาของเทศบาลตำบลอาจสามารถ ไปตรวจสอบคุณภาพ ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)​ จำกัด โดยได้ตรวจสอบตาม 21 ตัวชีวัด เป็นจำนวน 3 ครั้ง ตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย น้ำประปาที่ตรวจสอบ แต่ละครั้งเป็นการเก็บตัวอย่างที่โรงผลิตประปาเทศบาลตำบลอาจสามารถ และ บ้านเรือนผู้ใช้น้ำ ซึ่งผลการตรวจสอบผ่านค่ามาตรฐาน และ เทศบาลตำบลอาจสามารถจะนำส่งผลการทดสอบนี้เพื่อขอรับประกาศณีบัตร “น้ำประปาดื่มได้” จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขต่อไป
 
ผลการทดสอบครั้งที่ 1 วันที่ 3 กันยายน 2564
 

ผลการทดสอบครั้งที่ 2 วันที่ 29 กันยายน 2564

ผลการทดสอบครั้งที่ 3 วันที่ 11 ตุลาคม 2564

Cresta Social Messenger