เจ้าหน้าที่ธนาคารโลก (Worldbank) ศึกษาดูงาน”น้ำประปาดื่มได้”

❤️ นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรี/นางนวลรัตน์ พันธโคตร รองนายกเทศมนตรี/ นายณัฐพงษ์ ธรรมราษฎร์ รองนายกเทศมนตรี/นายพูลทรัพย์ มานะดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี/นายกฤช ภูศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี/หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลอาจสามารถ/พนักงานกองช่าง/พนักงานกองประปา ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากธนาคารโลก (Worldbank)และเครือข่ายตามรายชื่อดังต่อไปนี้ คุณ Shelley McMillan, Senior Water Respurce Management Specialist ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ อาจารย์คณะวิศวะกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณขวัญพัฒน์ สุทธิธรรมกิจ เจ้าหน้าที่ธนาคารโลกประจำประเทศไทย ❤️เทศบาลตำบลอาจสามารถ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ เข้าร่วมศึกษาดูงานและรับข้อมูลโครงการต้นแบบ “น้ำประปาดื่มได้” จากเทศบาลตำบลอาจสามารถ เพื่อขยายผลสืบต่อไป

Cresta Social Messenger