ประกาศเทศบาลตำบลอาจสามารถ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

Cresta Social Messenger