เทศบาลตำบลอาจสามารถให้การต้อนรับ ตัวแทนจากสำนักงาน ป.ป.ช.ร้อยเอ็ด ที่ให้ความรู้และจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลอาจสามารถ นำโดย นางนวลรัตน์ พันธโครต รองนายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นายณัฐพงษ์ ธรรมราษฎร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ พร้อมด้วยพนักงาน ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ตัวแทนจากสำนักงาน ป.ป.ช.ร้อยเอ็ด ที่ให้ความรู้และจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลอาจสามรถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประเมิน 40 คน

Cresta Social Messenger