นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถและคณะ เข้าร่วมงานพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ เเละ นางสาวศรัญญา พารา นักจัดการงานทั่วไป ตัวเเทนเทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้เข้าร่วมงานพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันท้องถิ่นไทย ประจำประปี พ.ศ. 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดเอ็ด วันที่ 18/03/65

Cresta Social Messenger