วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป “#นายเทพพร #จำปานวน “นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ 1/2565 #เรื่องหลักการบริหารท้องถิ่นให้ประสบผลสำเร็จ ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

Cresta Social Messenger