วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 #นายเทพพร #จำปานวน #นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ เข้าร่วมประชุมเเละการสัมมนาทางวิชาการด้านกฏหมาย ครั้งที่ 2/2565 เวลา 10.30-16.00 น ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

Cresta Social Messenger