ภาพกิจกรรมโครงการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกและแมลงพาหะนำโรคลัมปีสกิน

Cresta Social Messenger