โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอาจสามารถ ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลอาจสามารถ นำโดย นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นายกฤช ภูศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับผู้นำชุมชน หมู่ที่ 15 เเละผู้สูงอายุในเขตเทศบาล หมู่ที่ 15 ได้เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาล ตำบลอาจสามารถ ประจำปี 2565

Cresta Social Messenger