โครงการควบคุมการขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2564