ภาพกิจกรรม

โครงการควบคุมกรขาดสารอาหารไอโอดีน

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทั้ง ๕ หมู่บ้าน

 

Cresta Social Messenger