เทศบาลตำบลอาจสามารถ นำโดย #นายเทพพร #จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ ร่วมเป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานศึกษาประจำปี 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลอาจสามารถ นำโดย #นายเทพพร #จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ นายกฤช ภูศรี เลขานุการนายกฯ เเละนายพูลทรัพย์ มานะดี ที่ปรึกษานายกฯ ร่วมเป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ ในสถานศึกษาประจำปี 2565 เทศบาลตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Cresta Social Messenger