วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลอาจสามารถได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความเข้าใจ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์ และจิตใจได้เป็นอย่างดี ตลอดทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงมีส่วนร่วมในกิจกรรม ในวันนี้ #ท่านนายกเทพพร #จำปานวน #นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ ได้มอบเสื้อให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 200 ตัวโดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวด้วย

Cresta Social Messenger