ประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่3 ครั้งที่ 1

ประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ

Cresta Social Messenger