การรับสมัครบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรบโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูเเลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

Cresta Social Messenger