วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้ดำเนินการโครงการตรวจคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้ดำเนินการโครงการตรวจคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรี และคณะกองสาธารณสุข พร้อมทั้งสมาชิกสภา ตรวจเยี่ยม และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ โดยมีอสม. ร่วมเข้ารับการอบรม ณ วัดอุบลบรทิพย์ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Cresta Social Messenger