📌 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านวินัยจราจร ประจำปี พ.ศ. 2565

📌 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านวินัยจราจร ประจำปี พ.ศ. 2565 💯 วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้ดำเนินการโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านวินัยจราจร โดยมี นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรี และคณะป้องกันและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลอาจสามารถ จัดอบรมให้ความรู้ในด้านวินัยจราจร ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนอาจสามารถวิทยา และโรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Cresta Social Messenger