วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรี และ ท่านสส.ไกลก้อง ไวทยการ ได้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและกฏหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน

วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรี และ ท่านสส.ไกลก้อง ไวทยการ ได้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและกฏหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน จัดขึ้นโดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภออาจสามารถ ณ กศน. อาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Cresta Social Messenger