นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ได้มอบชุดฝึก/ชุดปฏิบัติการให้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ได้มอบชุดฝึก/ชุดปฏิบัติการให้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2549 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอาจสามารถ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลอาจสามารถ

Cresta Social Messenger