เทศบาลตำบลอาจสามารถได้รับรางวัล การบริหารจัดการที่ดี

เทศบาลตำบลอาจสามารถ ได้รับรางวัลการบริการจัดการที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับประเทศ) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 800,000 บาท

Cresta Social Messenger