องค์การบริส่วนตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เข้าศึกษาดูงานตามนโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ. ร้อยเอ็ด

Cresta Social Messenger