<เฉพาะรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน> เทศบาลตำบลอาจสามารถเปิดรับการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

<เฉพาะรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน>เทศบาลตำบลอาจสามารถเปิดรับการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เเละผู้สูงอายุที่ย้ายเข้ามาใหม่ ในเขตเทศบาลตำบลอาจสามารถให้มาลงทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายน 2565คุณสมบัติ :1. ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์(เกิดก่อน 2 กันยายน 2506 – 1 กันยายน 2507)2. มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลอาจสามารถ3. ไม่เป็นผู้รับสวัสดิการจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักฐานในการลงทะเบียน :1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)2. ทะเบียน (ฉบับที่เป็นปัจจุบัน)3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิระยะเวลาลงทะเบียน :ช่วงที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 – พฤศจิกายน 2565ช่วงที่ 2 เดือนมกราคม 2566 – กันยายน 2566ยื่นหลักฐานการลงทะเบียนได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลอาจสามารถ ในวันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 08 7541 2925

Cresta Social Messenger