วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรียุคใหม่ ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคตรุ่นที่ 6 ณห้องประชุมสุโขทัยธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้า กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2565

Cresta Social Messenger