สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย
และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกประการเทอญ

นายเทพพร จำปานวน
นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ

Cresta Social Messenger