วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ สมัยสามัญประจำปี 2566 สมัยที่1 ครั้งที่ 2

Cresta Social Messenger