ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักงานเทศบาลตำบลอาจสามารถ

10 เมษายน 2567
ประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2567 นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอาจสามารถ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยเทศบาลตำบลอาจสามารถร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอาจสามารถ อนุมัติงยประมาณให้กับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ส่งเสริมสุขภาพ กาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของผู้สูงอายุ 2.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยวิทยากรที่บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ คือ นางเพียรศรี นามไพร ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลเกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

1 2 3 47