ขณะนี้เทศบาลตำบลอาจสามารถ กำลังพัฒนาระบบบริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อเปิดใช้งานระบบแล้ว ท่านสามารถใช้บริการ ได้ดังนี้
  • ขออนุญาต ติดตั้งน้ำประปา ยกเลิกประปา
  • ชำระค่าบริการ ค่าเก็บขยะ สิ่งปฏิกูล
  • การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือ คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
Cresta Social Messenger