การประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565

Cresta Social Messenger