ขอเชิญสังเกตการณ์และประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ สมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

Cresta Social Messenger